×
Katedra myslivosti a lesnické zoologie
banner

Publikace

Ostatní výsledky

A new subspecies of Carabus viridifossulatus Fairmaire, 1887 from southern Sichuan, China (Insecta: Coleoptera: Carabidae: Carabini) doc. PaedDr. Farkač Jan, CSc.; Häckel Martin; Sehnal Rostislav, 2006

In memoriam Prof. RNDr. Karel Hůrka, DrSc. (2. června 1931 – 25. května 2004). In memoriam Prof. RNDr. Karel Hůrka, DrSc., born June 2, 1931, died May 25, 2004 doc. PaedDr. Farkač Jan, CSc., 2005

Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) z České republiky. doc. PaedDr. Farkač Jan, CSc., 2005

Systematic Outline and Geographic Distribution of Species of the Genus Leistus Frolich, 1799 (Coleoptera: Carabidae: Nebriini) doc. PaedDr. Farkač Jan, CSc., 2005

Bývalá těžebna cihlářských hlín ve Stodůlkách (Praha 5) – cenný přírodní prvek uvnitř velkoměsta. Vávra Jiří; Škopek Pavel; doc. PaedDr. Farkač Jan, CSc., 2005

Carabus menetriesi in der Tschechischen und in der Slowakischen Republic doc. PaedDr. Farkač Jan, CSc.; Hůrka Karel, 2005

Wolf occurrence in the Czech-Bavarian Austrian borger region: rewiew of a history and current status Bufka Luděk; Englender T; doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Wölf M; Scherzinger W, 2005

A new species of Calosoma (Coleoptera: Carabidae: Carabini) from Oman and a new subspecies of Calosoma oceanicum Perroud & Montrouzier 1864 from the Lombok Island (Lesser Sunda, Indonesia). doc. PaedDr. Farkač Jan, CSc., 2005

Co nového v naší fauně? Vyhodnocení dotazníků z let 2001-2003 doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Anděra M.; Koubek Petr, 2005

Velké šelmy v České republice. I. Mýty a skutečnost doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Koubek Petr; Bufka Luděk, 2005

Seminář Rady Evropy o managementu velkých šelem doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc., 2005

Růst, vývoj a obnova douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziessi/Mirbel/Franko.) na území ŠLP Kostelec nad Černými lesy. Ing. Hart Vlastimil, Ph.D., 2005

Vývoj řešení problémů redukce přemnožených druhů zvěře v ČR. doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc., 2005

Nové pohledy na význam a funkci oblastí chovu pro zvěř doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc., 2005

Velké šelmy v České republice. II. Vlk obecný doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Koubek Petr; Bufka Luděk, 2005

Výsledky faunistického průzkumu bezobratlých alpínské zóny Nízkých Tater (Slovensko) v roce 2002. Príroda Nízkych Tatier, Banska Bystrica, 1: 203-226. [ISBN 80-89035-07-8] doc. PaedDr. Farkač Jan, CSc.; Farkačová Jana; Linhart Martin; Mareček Ivan; Resl Květoš; Ing. Zedek Vlastimil, 2004

Faunistic records from Slovakia. doc. PaedDr. Farkač Jan, CSc.; Janšta Petr, 2004

Faunistic record from Slovakia Černý Miloš; doc. PaedDr. Farkač Jan, CSc., 2004

Cvičení ze zoologie I. doc. PaedDr. Farkač Jan, CSc., 2004

Faunistic records from Slovakia doc. PaedDr. Farkač Jan, CSc.; Barták Miroslav, 2004

Aktivita České společnosti entomologické v kauze „Zkušební plochy technického vývoje Škoda Auto a.s.: záměr umístění zkušebního polygonu do bývalého Vojenského výcvikového prostoru Mladá (střední Čechy, Česká republika)“ – 2. část. doc. PaedDr. Farkač Jan, CSc.; Vitner Jan, 2003

Faunistic records of the Czech Republic. Coleoptera: Carabidae. doc. PaedDr. Farkač Jan, CSc.; Háva Jiří; Háva Jiří, 2003

Influence of the flood of August 2002 on the freshwater mollusc fauna of the game preserve – Natural Monument Královská obora in Prague. doc. PaedDr. Farkač Jan, CSc.; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D., 2003

Distributional notes on some Oriental Nosodendridae (Coleoptera) – II. Nosodendron nepalense sp. n. from Nepal. doc. PaedDr. Farkač Jan, CSc.; Háva Jiří, 2003

Biodiversity of the Socotra Island (Republic of Yemen). prof. RNDr. Bejček Vladimír, CSc.; doc. PaedDr. Farkač Jan, CSc.; Pražan B.; prof. RNDr. Šťastný Karel, CSc., 2003

Postavení společnosti myslivců na Podbrdsku doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc., -1

Oologie bažanta obecného (Phasianus colchicus L.) v krotkém chovu doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc., -1

Variabilita lebečních rozměrů lišky obecné (Vulpes vulpes) v České republice doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc., -1

Rozšíření a ekologické nároky jezevce lesního (Meles meles) na Plzeňsku doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc., -1

Potrava lišky obecné v podmínkách střední Evropy doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc., -1

Ekologie a biologie lišky obecné v různých typech prostředí doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc., -1

Kvalita a dostupnost vodních zdrojů pro drobnou zvěř a další stanovišti věrné organismy v různých typech kulturní krajiny doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc., -1

Ekologie prasete divokého (Sus scropha) a vyhodnocení škod ve vybraných honitbách SZ Čech Ing. Kušta Tomáš, -1

Využívání agroenvironmentálních titulů v oblasti Berouna Ing. Kušta Tomáš, -1

Vliv úprav krajiny pro koroptev polní na ostatní druhy zvěře v MS Borovina-Vidonín, okr. Žďár nad Sázavou Ing. Kušta Tomáš, -1

Pokus o matematické stanovení tvaru vajec a vztahů mezi nimi u vybraných druhů ptáků doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc., -1

Významné myslivecké lokality a objekty Jihočeského kraje Ing. Kušta Tomáš, -1

Použití automatických fotografických přístrojů v honitbě Hradiště Ing. Kušta Tomáš, -1

Problematika velkých savců ČR - Rys ostrovid doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc., -1

Rizikové faktory lesních dřevin doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc., -1

Škody zvěří na lesních dřevinách doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc., -1

Populační dynamika prasete divokého (Sus Scrofa) na Českomoravské vrchovině a Břeclavsku Ing. Kušta Tomáš, -1

Možnosti propojení izolovaných metapopulací vydry říční na území ČR doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc., -1

Topické nároky tetřívka obecného (Tetrao tetrix) ve vybraných oblastech České republiky doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc., -1

Specifika populace bobra evropského na Labi doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc., -1

Genetická diverzita a diferenciácia populácií po'lovnej zveri a vol'ne žijůcich živočíchov doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc., -1

Metódy kvantifikácie priaznivého stavu (FCS) modelových európsky významných druhov živočíchov doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc., -1

Potravní chování bobra evropského (Castor fiber. L.) a jeho závislost na charakteristice biotopu doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc., -1

Využití molekulárně genetických metod při determinaci jelena siky a jelena dybovského doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc., -1

Měření ptačích vajec u vybraných druhů myslivecky obhospodařovaných ptáků. doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc., -1

Stanovení a vyhodnocení kontrolních metod pro řízení myslivosti a mysliveckého hospodaření v České republice doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc., -1

Ptáci Českého Švýcarska doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc., -1

Optimalizace hospodaření s populacemi velkých kopytníků doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc., -1

Potravní chování bobra evropského (Castor fiber. L.) a jeho závislost na charakteristice biotopu doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc., -1

Využití metod molekulární genetiky při mapování populací bobra evropského (Castor fiber, L.) na zájmových územích v České republice. doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc., -1

Škody spárkatou zvěří na vybraných lesních dřevinách, ohryzem a okusem, ve vztahu k výživné hodnotě kůry a letorostů doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc., -1

Vývoj populace rysa ostrovida (Lynx lynx) v České republice Ing. Kušta Tomáš, -1